Saint Paldo Bracket 25 Saint Paldo Bracket 25
Item F7711
27.0"W 19.0"D 25.0"H
$360.00
Saint Patrick Staff 72" H Saint Patrick Staff 72" H
Item F9540
28.0"W 21.0"D 72.0"H
$2,400.00
Saint Patrick Staff Realistic Saint Patrick Staff Realistic
Item F9540RLC
28.0"W 21.0"D 72.0"H
$4,800.00
Saint Paul 62" H Saint Paul 62" H
Item F9578
20.0"W 14.0"D 62.0"H
$1,800.00
Saint Paul 62" H Saint Paul 62" H
Item F9578RLC
20.0"W 14.0"D 62.0"H
$3,600.00
Saint Peter 63" H Saint Peter 63" H
Item F9579
24.0"W 13.0"D 63.0"H
$1,800.00
Saint Peter 63" H Saint Peter 63" H
Item F9579RLC
24.0"W 13.0"D 63.0"H
$3,600.00
Saint Philomena 16 Saint Philomena 16
Item F8349RLC
4.0"W 4.0"D 16.0"H
$120.00
Saint Philomena 16 Saint Philomena 16
Item F8349
4.0"W 4.0"D 16.0"H
$80.00
Saint Philomena 40 Saint Philomena 40
Item F69215
10.0"W 9.0"D 40.0"H
$450.00
Saint Philomena 40 Saint Philomena 40
Item F69215RLC
10.0"W 9.0"D 40.0"H
$900.00
Saint Raphael The Archangel Saint Raphael The Archangel
Item F9375
22.0"W 14.0"D 58.0"H
$1,800.00
Saint Raphael The Archangel Saint Raphael The Archangel
Item F9375RLC
22.0"W 14.0"D 58.0"H
$3,600.00
Saint Rose 53 Saint Rose 53
Item F7214
18.0"W 14.0"D 53.0"H
$1,200.00
Saint Rose 53 Saint Rose 53
Item F7214RLC
18.0"W 14.0"D 53.0"H
$2,400.00
Saint Rose 54 Saint Rose 54
Item F7684
14.0"W 16.0"D 54.0"H
$1,150.00
Saint Rose 54 Saint Rose 54
Item F7684RLC
14.0"W 16.0"D 54.0"H
$2,300.00
Saint Sebastian 12 H Saint Sebastian 12 H
Item 100905
4.0"W 4.0"D 12.0"H
$100.00
Saint Teresa Of Avila 40 Saint Teresa Of Avila 40
Item F8465
12.0"W 12.0"D 40.0"H
$720.00
Saint Therese 36 Saint Therese 36
Item F9032RLC
8.0"W 9.0"D 36.0"H
$1,120.00
Saint Therese 36 Saint Therese 36
Item F9032
8.0"W 9.0"D 36.0"H
$540.00
Saint Therese with Roses 60" H Saint Therese with Roses 60" H
Item F7573
21.0"W 20.0"D 60.0"H
$1,400.00
Saint Therese with Roses 60" H Saint Therese with Roses 60" H
Item F7573RLC
21.0"W 20.0"D 60.0"H
$2,800.00
Sitting Saint Francis with Rabbit Sitting Saint Francis with Rabbit
Item FS8714
12.0"W 9.0"D 18.0"H
$78.00
St Francis (Skull & Cross 63 St Francis (Skull & Cross 63
Item F7838RLC
20.0"W 20.0"D 63.0"H
$4,000.00
St Francis (Skull & Cross 63 St Francis (Skull & Cross 63
Item F7838
20.0"W 20.0"D 63.0"H
$2,000.00
St John Vianney 13 St John Vianney 13
Item F2271-13
3.0"W 3.0"D 13.0"H
$80.00
St John Vianney 13 St John Vianney 13
Item F2271-13RLC
3.0"W 3.0"D 13.0"H
$240.00
St John Vianney 9 St John Vianney 9
Item F2271-9
2.0"W 2.0"D 9.0"H
$66.00
St John Vianney 9 St John Vianney 9
Item F2271-9RLC
2.0"W 2.0"D 9.0"H
$198.00