Meditating Pharaoh 7 Meditating Pharaoh 7
Item FS019
4.0"W 4.0"D 7.0"H
$30.00
Man To Man 19.5 Man To Man 19.5
Item FS8081
7.0"W 5.0"D 20.0"H
$68.00
Male Remnant Nude  Form 69 H Male Remnant Nude Form 69 H
Item FS8433
30.0"W 34.0"D 69.0"H
$900.00
Male From Block 30.5 Male From Block 30.5
Item FS8230
16.0"W 12.0"D 31.0"H
$196.00
Love Story Reader 18 Love Story Reader 18
Item FS921
13.0"W 12.0"D 18.0"H
$118.00
Little Sister 20 Little Sister 20
Item FS69767
9.0"W 6.0"D 20.0"H
$72.00
Life 16 Life 16
Item FS8087
16.0"W 11.0"D 16.0"H
$84.00
Library Girl 16 Library Girl 16
Item FS8099
7.0"W 4.0"D 16.0"H
$56.00
Kwan Yin 53 Kwan Yin 53
Item FS6733
14.0"W 9.0"D 53.0"H
$340.00
Kwan Yin 41 Kwan Yin 41
Item FSDS183
10.0"W 9.0"D 41.0"H
$200.00
Jilin Queen  22 Jilin Queen 22
Item FS8196L
7.0"W 6.0"D 22.0"H
$60.00
Italian Grayhound 20 Italian Grayhound 20
Item FS8143
15.0"W 9.0"D 20.0"H
$80.00
Hercules Bust 22 Hercules Bust 22
Item FS9396
20.0"W 14.0"D 22.0"H
$196.00
Hebe Statue 40 Hebe Statue 40
Item FS69803
10.0"W 8.0"D 40.0"H
$320.00
Harvest Cherub 36 Harvest Cherub 36
Item FS69176
18.0"W 12.0"D 36.0"H
$300.00
Golden Boy Planter Golden Boy Planter
Item FS68049P
24.0"W 24.0"D 30.0"H
$320.00
Golden Boy 30 Golden Boy 30
Item FS8049
24.0"W 24.0"D 30.0"H
$279.00
Goddess Of Winter Season 66 Goddess Of Winter Season 66
Item FS68028
24.0"W 16.0"D 66.0"H
$900.00
Goddess Of Summer Season 66 Goddess Of Summer Season 66
Item FS68029
24.0"W 16.0"D 66.0"H
$900.00
Goddess Of Spring Season 66 Goddess Of Spring Season 66
Item FS68027
24.0"W 16.0"D 66.0"H
$900.00
Goddess Of Fall Season 66 Goddess Of Fall Season 66
Item FS68030
24.0"W 16.0"D 66.0"H
$900.00
Gnome Traveler 12 Gnome Traveler 12
Item FS8076
5.0"W 5.0"D 12.0"H
$24.00
Gnome Thinker 12 Gnome Thinker 12
Item FS8075
5.0"W 5.0"D 12.0"H
$24.00
Gnome Sitting 8 Gnome Sitting 8
Item FS8074
6.0"W 5.0"D 8.0"H
$24.00
Girl Talk 18 Girl Talk 18
Item FS8080
7.0"W 4.0"D 18.0"H
$56.00
Garden Torso 29 Garden Torso 29
Item FS8223
12.0"W 10.0"D 29.0"H
$200.00
Garden Serenade 20 Garden Serenade 20
Item FS68970
16.0"W 12.0"D 20.0"H
$118.00
Garden Savior Garden Savior
Item FS9155
8.0"W 8.0"D 26.0"H
$104.00
Garden Keeper Garden Keeper
Item FS9154
8.0"W 8.0"D 26.0"H
$104.00
French Pleurant Weeper French Pleurant Weeper
Item FS69263
4.0"W 3.0"D 10.0"H
$48.00